Fältregler

  1. Ripa Modellflygklubb värnar om klubbens modellflygfält, trivsel, säkerhet, och inte minst ett gott förhållande till modellflygfältets grannar. Säkerheten på fältet enligt fältreglerna nedan får aldrig åsidosättas. Gästande modellflygare skall vara ansvarsförsäkrade genom SMFF eller RCFF. Medlemskort som styrker detta skall kunna uppvisas.
  2. Flygning med förbränningsmotordrivna modeller och EDF modeller är tillåten mellan kl.9.00 - 21.00
  3. All flygning sker inom markerat flygområde. Restriktioner finns de dagar arbete utförs på marken mot söder (Åhus Grönt), se kartan med markerat flygområde. Segelflyg undantas från flygområdet.
  4. Efter avslutad flygning skall alla piloter skriva in sitt namn, antalet gjorda flygningar, samt under vilken tid Du varit på Ripafältet i loggboken som ligger i depåstugan.
  5. Ditt plan måste vara försett med effektiv ljuddämpare, max 85db/10m.
  6. Vid flygning med sändare på frekvensbanden 27 - 35 - 40 MHz skall frekvensklämma användas .Slå inte på sändaren förrän du hämtat rätt frekvensklämma.
  7. Start och körning av motorer får endast ske i depån, större modeller får även startas i varvrutorna, kontrollera att inga personer befinner sig framför eller vid sidan av flygmaskinen vid start av motor. Upp -varvning av motor skall ske i varvruta utanför depån, med propellern riktad så att inga personer befinner sig framför modellen.
  8. Visa hänsyn genom att hålla i flygplanet när du taxar inom depåområdet
  9. Starta eller flyg, aldrig i riktning mot depå, publik eller andra piloter
  10. Piloter till extremt snabba modeller samt stora bensinmotordrivna modellflygplan uppmanas till säker och behärskad flygning på Ripa modellflygfält, speciellt när parallell verksamhet förekommer hos Åhus Grönt samt på motocross och folkracebanan
  11. Ripas gräsfält är extremt lättantändligt, vid flygning med bensinmotordrivna modeller ansvarar pilot för att eldsläckare finns på plats i depån
  12. Flygning med bränsledrivna modellflygplan med turbinmotor är inte tillåten
  13. Vid flygning skall piloterna stå i pilotrutan, så att kommunikation kan ske under flygning.Vid flygning med stora modeller ansvarar berörda piloter för att pilotrutan flyttas 25 meter västerut. Vid västlig vindriktning skall inflygning för landning ske i högervarv, allt för att undvika flygning över lägerområdet.    
  14. Meddela alltid övriga piloter i pilotrutan när du tänker starta och landa. Med orden ”Jag startar” – ”Jag landar” – ”Nödlandning”
  15. Pilot som visar nonchalans eller bryter mot dessa regler kan av Ripa Modellflygklubb nekas användning av fältet
  16. OBS! Du använder fältet på egen risk och eget ansvar
  17. Ripa Modellflygklubb påtar sig inte något ansvar för skador som du kan råka ut för eller vålla.
  18. Till sist. Städa upp efter dig!

 

RIPA MODELLFLYGKLUBB